POWERNET TRAINING – Công cụ chiến lược thành công cho các doanh nghiệp nhỏ – Budget KPI (Phần 3)

Chia sẻ ứng dụng phương pháp phân tích chiến lược thành công cho doanh nghiệp Minh Vũ – Nguyễn Công Vũ (phần 3)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*